غضلِݣ دا نظمِݣ

کھولہ ما میشاسکی غضلِݣ کہ نضمِݣ دمایَلجان۔