Girminase tariiqang

Shua ke 80 denane yar beshal Hunzuar jadiid taaliim diimi ke ho Burusho taaliim-yaaphta sise Burushaski baaṣ girmiar duunuman. Gute taariiqhi ċhirulo Hunzoe isken uiik duusumisho aalimtinge zikir zhucịla: Haji Qudratullah Baig marhuum, amine yarkamaasmo Burushaski qaaida desmanimi amitulo ine Burushaski girminase gane Roman-English ke Arabi-Urdu oltik harpuċaṭe mishaaski girminase inaaẏ oosimi. In ċum iċhuuaṭe Allama Nasiiruddin Nasiir Hunzai marhuume thumisho Arabi-Urdu harpuċaṭe iimo Burushaski shairi (Diwan-e-Nasiri) girminimi daa kaa kaa Hermann Bergere dosmanumisho Roman-Burushaski harpuċ ooduromi. Ghulamuddin Ghulaam Hunzai ke iimo Burushaski shairie kitaapichingulo yaṭum ue oltik ̣cum thumisho Arabi-Urdu harpuċ ooduromi.

Itee kaa kaa baaṣingulo durginumisho daa Burushaskiaṭe tehqiiq etasho holum mulkichange sise ke khot girminasar bishachar duunuman. Khue aalimtinge Roman harpuċ duroar duċuman. Gute kheene Roman ke Arabi harpuċaṭe Burushaski girminase 6 ċum yaṭe tariiqang biċan.

Mi gute leel nimiman ayash mimayabaan ke sise Burushaski baaṣulo girminase gane na sirup rai echaan baliki ete gane chamaaṭ ke echaan. Ama Hunzo, Nager daa Yasine Burushoe Arabi daa Roman harpuċaṭe Burushaski girminase han han tariiqaanaṭ itiphaaq etan ke buṭ shua meeimi. Gutee ċum baaṣe taraqi buṭ sac̣o meeimi. Mii dak ooshabaan ke mi ke Burusho sis gaṭi kaa numan gute baaṣ girminase tariiqaulo hankuṣ suase gane chamaaṭ echan.

Dughaaṭum girminase han tariqaan oómanas ne, mamar gute website-aṭe amit tariqaanaṭe mawaad yarne girminum daa miyam bila ke, teeilaṭe ii maaltiras bila ke. 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.