Contact

Yaarum raabtaa form istimaal netan ma mimar peeghaaman mićhias maamayabaan. Ite duroe gane mimar maa meeik yaa maa email mićhias awaaji api, ek mićhias sirup juaape gane zaruuri bila.