Hariip

Khole maqaami hariip egharchaan:

Burushaski Ginan JA GAYIBE SHURYARING DAMAN INSTRUMENTAL

Burushaski Ginan Jaa Gayibe Shuryaring Daman Hariip

Burushaski Sitar Hariip Nizzar Saifi ċum

"HAZRATE SULTANE SHUL ULO" (instrumental ginan music)

Hazrate Sultane Shululo

Share