Sahiifaming

Akhole, mii Sujo Sahiifaming maar piish echabaan. Gute duro Hunzoe Burushoe Burushaski Language Services (BLS)e kaa etaan. Gute tarjumang ućharulo senumisho sis khue baan: 1) Sherbaz, 2) Haider Ali. Rikaaṭ etumisho sis: Ghazi Karim ke Abbas.

Egharase faharist Hazrat Iisaa:

Hazrat Iisaa Zindagie Qisaa Sujo Injiilulo girminum bila. Albata walto sise Ine zindagie baaraulo girminaan ke, akhole mii mamar Luqaa ċum girminum baagoching peesh echabaan.

 • 0 - Hazrat Iisaa Zindagi - Yarkamaasum Bar

 • 1.1 - Hazrat Yahyaa dimanase peeshingooi

 • 1.2 - Hazrat Iisaa Dimanase Peeshingooi, Hazrat Mariyam Iliishba Mopachiar Nimo daa Hazrat Mariyame Qhudaaye Sifating Etas

 • 1.3 - Hazrat Yahyaa Dimanase Qisa daa Zakariyaa Peeshingooiming Etas

 • 2.1 - Hazrat Iisaa dimanas daa Huyeltarcho Hazrat Iisaa dimanase qhosh-qhabari uyaman

 • 2.2 - Hazrat Iisaa Qhudaaye Iikaṭe Diusuman daa Hazrat Iisaa Hileskushi Qhudaaye Haalar Nias

 • 3.1 - Baptisma Ućhias Hazrat Yahyaa Hazrat Masiih yar yar Sis Tayaar Otas daa Hazrat Iisaa Baptismaa Ghuta Ganas

 • 3.2 - Hazrat Iisaa Shajra

 • 4.1 - Ibiliise Hazrat Iisaa Epilanase Chamaaṭ Etimi

 • 4.2 - Naasarate Sise Hazrat Iisaa kaa Gaṭ Ganuman

 • 4.3 - Hazrat Iisaa Hiranaṭum Jin Daal Etimi daa Buṭan Sis Warċ Otimi

 • 5.1 - Hazrat Iisaa iimo Yarkamaasmo Shaagirdaro Uyanas

 • 5.2 - Hazrat Iisaa Phalangie Biyai Iċi Duusum Sisan daa Faalij Imanum Sisan Warċ Etimi

 • 5.3 - Hazrat Iisaa Gunaagaar Sise kaa Ṣapik Ṣimi daa Thoṣ Taaliim ke Yarmo Yoorkoming

 • 6.1 - Sabbat Gunċe Duro Ayetas Qaanuun

 • 6.2 - Hazrat Iisaa iimo 12 Duraċisho Dosqaṭas daa Abashing ke Rahating

 • 6.3 - Dushmane kaa ke Shul Etas daa Qhudaa Astamgaaro Bai

 • 6.4 - Osulo Biluman Uumusaṭar daa Damane Bar Ganasho ke Akanasho Sis

 • 7.1 - Ruume Fooji Afsare Bac̣ik daa Hazrat Iisaa Geeskus Gusmo Iirum Muii Desparas

 • 7.2 - Hazrat Iisaa ke Hazrat Yahyaa Hikmat

 • 7.3 - Gunaagaar Gusmo Gunaaming Baqhsiṣ Manimi

 • 8.1 - Qhudaaye Sujo Kalaame Misaal Bo juan

 • 8.2 - Sise Osulum Baring Sarke Meeimi, Hazrat Iisaa Imi ke Ec̣ukoon daa Hazrat Iisaa Tuufaan Espasas

 • 8.3 - Hazrat Iisaa Hiranaṭum Jinongo Daal Otas

 • 8.4 - Hazrat Iisaa Gusan Warċ Motas daa Dasinan Dumosparas

 • 9.1 - Hazrat Iisaa iimo Duraċishoar Iqhtiaar Ućhias daa Hazrat Iisaa Ċhindi Saas Sis Ṣapik Oosiras

 • 9.2 - Hayrat Iisaa Masiih Iċi Tayas daa Hazrat Iisaa Hazrat Muusaa ke Hazrat Iliyaase kaa Ṭhumuk Manaas

 • 9.3 - Hazrat Iisaa Hilesanaṭum ghuniqiṣ jin daal etimi

 • 9.4 - Hazrat Iisaa ċum daa taaliim daa In ċe dushmaniye waaqiyaat

 • 10.1 - Hazrat Iisaa iimo 72 shaagirdaroar shalda-hamas etimi daa Tooba ayetasho sisar afsuus

 • 10.2 - Hazrat Iisaa 72 Shaagirdaro Phar Numan Duuman daa Qhudaaye Sirkuyang Menar Sarke Biċan

 • 10.3 - Neek Saamriye Misaal daa Hazrat Iisaa Chaghaming Doyalas Shua Duro Bila

 • 11.1 - Hazrat Iisaa Iimo Shaagirdaro Duaa Oikinas

 • 11.2 - Hazrat Iisaale Qhudaaye shat

 • 11.3 - Sise Hazrat Iisaa ċum Qhudaaye Hayan Dumaras daa Qhudaaye Taaliime Sangkuṣ

 • 11.4 - Pharisiting ke Qhudaaye Sujo Qaanuune Aalimtinge Sis Gumuraa Ochaan

 • 12.1 - Pharisitinge Munaafiqat daa Men ċum Ar Mamanas Awaaji

 • 12.2 - Horko Ghamese Misaal daa Fikar Ayetum Qhudaa Mas Dak ċe Etin

 • 12.3 - Imaandaar Duroskuine Gamiṣ

 • 12.4 - Hazrat Iisaa Netan Sis Trang Umaiman daa Chaarulum Kheen Mesulo Bishayas

 • 13.1 - Tooba Ayetuman ke Meiirchuman, Hazrat Iisaa Sabbat Gunċe Gusan Warċ Motimi daa Qhudaaye Thamkuṣe Misaaling

 

Egharase faharist Qhudaaye Duniyaa Desmanas:

Qhudaaye Duniyaa Desmanase Sahiifaming Sujo Tooreete yarkamaasum Kitaape yarkamaasum baagoulo biċan. Qhudaaye Duniyaa Desmanum ċum nimaṭe Hazrat Iisaa ċum alto saas ke alto tha dening yar epatar qhaaṣingulum chagha bila. Khotulo Qhudaaye Duniyaa Desmanas, insaane yarkamaasmo etum gunaa daa iljinar ke etasho gunaaminge, Hazrat Nuuhe Tuufaane qisa daa Qhudaaye ui-uimo baaṣinge kaa qoomiching dosmanase qisa bila.  

Egharase faharist Hazrat Ibraahiime Qisa:

Hazrat Ibraahiime Sahiifaming Sujo Tooreete yarkamaasum Kitaape altoulum baagoulo biċan. Hazrat Ibraahiim Hazrat Iisaa dimanum ċum shua ke alto-hazaar-ke-hik-tha (2100 BC) den

 yar diibam. Ine yuu-imie oosum yarum iik Abraam bilum ama mushaṭe Qhudaaye ine iik badal nee Ibraahiim oosam.

 

Egharase faharist Hazrat Yaaquube Qisa:

Hazrat Yaaquube Sahiifaming Sujo Tooreete yarkamaasum Kitaape iskiulum baagoulo biċan. Akhole mi Hazrat Ibraahiim ċum Hazrat Ishaaqar daa in ċum Hazrat Yaaquubar nimeen, ine ṭok jiiye qisa Hazrat Yuusuf qhaa dimeyaljaan.

 

 

Egharase faharist Hazrat Yuusufe Qisa:

Hazrat Yuusufe Sahiifaming Sujo Tooreete yarkamaasum Kitaape waltiulum baagoulo biċan. Etulo Hazrat Yuusufe qisa maar piish echabaan amine ec̣ukoone in Misirar gaṣ etuman. Ama Qhudaaye ele inar eer barenimi, daa ma damayalin ke ine haa-jamaatar qahtulo madat belaṭe oor etimi.

 

Egharase faharist Ruut:

Sahiifa Ruut hin gusanmo kaa ċhan ke ċhane manum qisa bila.

 Egharase faharist Hazrat Yuunus:

Sahiifa Hazrat Yuunus Hazrat Yuunuse Neenwa shaarar niase daa elum sisar barbaat umanase peeghaam ućhiase Qhudaaye shaldaa baaraulo bila.