Sahiifaming

Akhole, mii Sujo Sahiifaming maar piish echabaan. Gute duro Hunzoe Burushoe Burushaski Language Services (BLS)e kaa etaan. Gute tarjumang ućharulo senumisho sis khue baan: 1) Sherbaz, 2) Haider Ali. Rikaaṭ etumisho sis: Ghazi Karim ke Abbas.

Egharase faharist Hazrat Iisaa:

Hazrat Iisaa Zindagie Qisaa Sujo Injiilulo girminum bila. Albata walto sise Ine zindagie baaraulo girminaan ke, akhole mii mamar Luqaa ċum girminum baagoching peesh echabaan.

 

Egharase faharist Qhudaaye Duniyaa Desmanas:

Qhudaaye Duniyaa Desmanase Sahiifaming Sujo Tooreete yarkamaasum Kitaape yarkamaasum baagoulo biċan. Qhudaaye Duniyaa Desmanum ċum nimaṭe Hazrat Iisaa ċum alto saas ke alto tha dening yar epatar qhaaṣingulum chagha bila. Khotulo Qhudaaye Duniyaa Desmanas, insaane yarkamaasmo etum gunaa daa iljinar ke etasho gunaaminge, Hazrat Nuuhe Tuufaane qisa daa Qhudaaye ui-uimo baaṣinge kaa qoomiching dosmanase qisa bila.  

Egharase faharist Hazrat Ibraahiime Qisa:

Hazrat Ibraahiime Sahiifaming Sujo Tooreete yarkamaasum Kitaape altoulum baagoulo biċan. Hazrat Ibraahiim Hazrat Iisaa dimanum ċum shua ke alto-hazaar-ke-hik-tha (2100 BC) den

 yar diibam. Ine yuu-imie oosum yarum iik Abraam bilum ama mushaṭe Qhudaaye ine iik badal nee Ibraahiim oosam.

 

Egharase faharist Hazrat Yaaquube Qisa:

Hazrat Yaaquube Sahiifaming Sujo Tooreete yarkamaasum Kitaape iskiulum baagoulo biċan. Akhole mi Hazrat Ibraahiim ċum Hazrat Ishaaqar daa in ċum Hazrat Yaaquubar nimeen, ine ṭok jiiye qisa Hazrat Yuusuf qhaa dimeyaljaan.

 

 

Egharase faharist Hazrat Yuusufe Qisa:

Hazrat Yuusufe Sahiifaming Sujo Tooreete yarkamaasum Kitaape waltiulum baagoulo biċan. Etulo Hazrat Yuusufe qisa maar piish echabaan amine ec̣ukoone in Misirar gaṣ etuman. Ama Qhudaaye ele inar eer barenimi, daa ma damayalin ke ine haa-jamaatar qahtulo madat belaṭe oor etimi.

 

Egharase faharist Ruut:

Sahiifa Ruut hin gusanmo kaa ċhan ke ċhane manum qisa bila.

 Egharase faharist Hazrat Yuunus:

Sahiifa Hazrat Yuunus Hazrat Yuunuse Neenwa shaarar niase daa elum sisar barbaat umanase peeghaam ućhiase Qhudaaye shaldaa baaraulo bila.