Sahiifaming

Akhole, mii Sujo Sahiifamiṅ maar piiś ećabaan. Gute duro Hunzoe Buruśoe Buruśaski Language Services (BLS)e kaa etaan. Gute tarjumaṅ ućharulo senumiśo sis khue baan: 1) Sherbaz, 2) Haider Ali. Rikaaṭ etumiśo sis: Ghazi Karim ke Abbas.

Eġarase faharist Hazrat Iisaa:

Hazrat Iisaa Zindagie Qisaa Sujo Injiilulo girminum bila. Albata walto sise Ine zindagie baaraulo girminaan ke, akhole mii mamar Luqaa cum girminum baagoćiṅ piiś ećabaan.

Thumbnail image

 

Eġarase faharist Śuruulo (yarmo cum "Xudaaye Duniyaa Desmanas"):

Śuruuloe Sahiifamiṅ Sujo Tooreete yarkamaasum Kitaape yarkamaasum baagoulo biċan. Xudaaye Duniyaa Desmanum ċum nimaṭe Hazrat Iisaa cum alto saas ke alto tha deniṅ yar epatar xaaṣiṅulum ćaġa bila. Khotulo Xudaaye Duniyaa Desmanas, insaane yarkamaasmo etum gunaa daa iljinar ke etaśo gunaamiṅe, Hazrat Nuuhe Tuufaane qisa daa Xudaaye ui-uimo baaṣiṅe kaa qoomićiṅ dosmanase qisa bila.  

Thumbnail image

Eġarase faharist Hazrat Ibraahiime Qisa:

Hazrat Ibraahiime Sahiifamiṅ Sujo Tooreete yarkamaasum Kitaape altoulum baagoulo biċan. Hazrat Ibraahiim Hazrat Iisaa dimanum cum śua ke alto-hazaar-ke-hik-tha (2100 BC) den

 yar diibam. Ine yuu-imie oosum yarum iik Abraam bilum, ama muśaṭe Xudaaye ine iik badal ne Ibraahiim oosam.

Thumbnail image

 

Eġarase faharist Hazrat Yaaquube Qisa:

Hazrat Yaaquube Sahiifamiṅ Sujo Tooreete yarkamaasum Kitaape iskiulum baagoulo bican. Akhole mi Hazrat Ibraahiim cum Hazrat Ishaaqar daa in cum Hazrat Yaaquubar nimeen, ine ṭok jiiye qisa Hazrat Yuusuf xaa dimeyaljaan.

 

Thumbnail image

 

Eġarase faharist Hazrat Yuusufe Qisa:

Hazrat Yuusufe Sahiifamiṅ Sujo Tooreete yarkamaasum Kitaape waltiulum baagoulo bican. Etulo Hazrat Yuusufe qisa maar piiś ećabaan, amine ec̣ukoone in Misirar gaṣ etuman. Ama Xudaaye ele inar eer barenimi, daa ma damayalin ke ine haa-jamaatar qahtulo madat belaṭe oor etimi.

Thumbnail image

 

Eġarase faharist Hazrat Muusaa:

Hazrat Muusaa Sahiifamiṅ I Sujo Tooreete Altoulum Kitaab cum bican amitar Miśaaskiulo Duwaśayas seibaan (Aṅgreeziulo ete iik Exodus bila). Hazrat Muusaa śua ke 430 deniṅ Hazrat Yuusuf cum iljine Xudaaye śaldaaṭe ke Ine moojizaṅe śate kaa Banii Israaiil Misir cum duisimi.

Thumbnail image

 

Eġarase faharist Ruut:

Sahiifa Ruut hin gusanmo kaa chan ke chane manum qisa bila.

Thumbnail image

 

Eġarase faharist Hazrat Daauude Qisa:

Hazrat Daauud śua ke 1,000 deniṅ Hazrat Iisaa cum yarne jiindo bam. In iik-duusum peeġambaran bam amin mimar Sujo Zabuur girminas cum ke leel imanai. Hazrat Daauude zindagiye baaraulo Sahiifamiṅ 1 Samuiil daa 2 Samuiilulo girminum bila.

Thumbnail image

 Eġarase faharist Hazrat Yuunus:

Sahiifa Hazrat Yuunus Hazrat Yuunuse Neenwa Śaarar niyase daa elum sisar barbaat umanase peeġaam ućhiase Xudaaye śaldaa baaraulo bila.

Thumbnail image
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.