Thoṣ baring

Khole websiteaṭe thoṣ chiizinge baaraulo mamar taqpa echan.

Gute hisaulo thoṣ chiizing:

 • Qhudaaye Duniyaa Desmanas - thoṣ (Dimeyalase gane, Sahiifaming)

Iljum hisaulo thoṣ chiizing:

 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 1.1 - Hazrat Yahyaa dimanase peeshingooi (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 1.2 - Hazrat Iisaa dimanase peeshingooi, Hazrat Mariyam Iliishba mopachiar nimo daa Hazrat Mariyame Qhudaaye sifating etas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 1.3 - Hazrat Yahyaa dimanase qisa daa Zakariyaa peeshingooiming etas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Lorimere gaṭi etum minashing: 4.1 - Kisare minas (Dimeyalase gane, Yoorkoe Minashing, Eguċarase Faharist 6)
 • Lorimere gaṭi etum minashing: 4.2 - Kisare minas (Dimeyalase gane, Yoorkoe Minashing, Eguċarase Faharist 6)
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 2.1 - Hazrat Iisaa dimanas daa Huyeltarcho Hazrat Iisaa dimanase qhosh-qhabari uyaman (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 2.2 - Hazrat Iisaa Qhudaaye Iikaṭe diusuman daa Hazrat Iisaa hileskushi Qhudaaye Haalar nias (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 3.1 - Baptisma Ućhias Hazrat Yahyaa Hazrat Masiih yar yar sis tayaar otas daa Hazrat Iisaa baptismaa ghuta ganas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 3.2 - Hazrat Iisaa shajra (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Yuunus - thoṣ
 • Nagare Look Nimashing 1 - 10 heṭ emasas Nasir Abbase sis ċum (Nagar)
 • Ruutmo Qisa - thoṣ
Gute hisaa maafuuz etase gane baring:
yaṭkuin duroe uyum ine
zhangguin thame afsar
ḍakaalo ćhumare dusċak hirum etas ine
harakin tham epachi hariip egharas ine
akaabirting buzurgisho
ċon ghulaam
rac̣hoono rac̣, ċar

Iljum update: 1 December 2021

Burushaski Baaṣe Qhidmaat (BLS)

Ganesh old city mosque primary.jpg