Thoṣ baring

Khole websiteaṭe thoṣ chiizinge baaraulo mamar taqpa echan.

Thoṣ chiizing:

  • Hazrat Daauude Qisa Baago II, 1 + 2.1 + 3.1 + 5 - 7, 9, 11 (Sahiifaming, Egucarase faharist 7)
  • Hazrat Daauude Qisa Baago I, 13 + 15 - 20 (Sahiifaming, Egucarase faharist 7)
  • Hazrat Iisaa 23 - 24 (Sahiifaming, Egucarase faharist 1)
  • Lorimere gaṭi etum alto-altar-thalo look minaśiṅ (Yoorkoe Minashing, Egucarase faharist 6)
Gute hisaa maafuuz etase gane baring:
ẓo yak kid
buṣooṣo calf
dudo goat kid
mamuśi lamb
goko donkey kid
biraġo foal older
buḍoko foal younger

Iljum update:  May 2024

Burushaski Baaṣe Qhidmaat (BLS)

Ganesh old city mosque primary.jpg
Share